لودسل باسکولی

این نوع سنسورهای وزن ( لودسل باسکولی)، فشاری ستونی بوده و بیشتر در توزین مخازن، سیلو و اختصاصا باسکول کاربرد دارند.