لودسل خاص

 ( لودسل  خاص ، خاص بوده و بیشتر در توزین دستگاه‌های آزمایشگاهی و توزین های خاص کاربرد دارند. کارا سنسور فروشنده انواع لودسل ( لودسل زمیک، لودسل کلی، لودسل ریور، لودسل سلتک)