لودسل خمشی دوطرفه

این نوع سنسورهای وزن (لودسل خمشی دوطرفه) ،خمشی دو طرفه بوده و بیشتر در توزین مخازن، توزین سیلو و توزین باسکول کاربرد دارند