نمایشگر فیدر

نمایشگر فیدر جهت توزین انواع فیدر میکسر به کار رفته و دارای رله جهت قطع کردن بار مورد نظر می باشد.این نمایشگر قابلیت بارگیری و تخلیه را داشته ودر دو نوع ساده و فرمول دار ارائه می گردد.