نمایشگر آب

نمایشگر آب دستگاهی است که جهت اتصال به کنتور های آب دیجیتال استفاده شده و به ازای مقدار مشخصی لیتراژ خروجی، یک پالس از کنتور دریافت کرده و عدد را نمایش می‌دهد، این دستگاه معمولا در کارخانجات بچینگ جهت مقدار آب خروجی با اتصال به کنتور آب دیجیتال استفاده می‌شود.