کنتور آب ساده

کنتور آب ساده جهت مقدار آب مصرفی به کار می‌رود و روئیت عدد از روی کیلومتر خود کنتور می‌باشد