کنتور آب دیجیتال

کنتور آب دیجیتال جهت مقدار آب مصرفی به کار می‌رود و روئیت عدد از روی نمایشگر مربوط به آن می‌باشد، به طوری که سنسور روی کنتور به نمایشگر آن وصل شده و به ازای مقدار آب خروجی،پالسی را جهت نمایشگر فرستاده و عدد را از روی نمایشگر به صورت دیجیتال می‌توان روئیت کرد.