ترازوهای خانگی

ترازوهای خانگی بیشتر جهت مصارف خانگی،جهت توزین نفر و یا در آشپزخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.