ترازوهای عمومی

ترازوهای عمومی بیشتر جهت مصارف عمومی و یا توزین‌های قپانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.