ترازوهای حساس

ترازوهای حساس بیشتر جهت آزمایشگاه‌ها و یا توزین‌های بسیار دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.